×

Pet2me.eu
Zásady ochrany osobných údajov
Platné od: 19. 2. 2021

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov je spoločnosť WERFFT, spol. s ro (prevádzkovateľ Pet2me.eu ), IČO: 494 33 318, so sídlom Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 11691 (ďalej len: správca ).

2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

3. Správca vymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať na adrese info@werfft.cz .

II. Aké osobné údaje o Vás spracovávame?

Správca spracováva, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: GDPR) A ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, osobné údaje, ktoré Pet2me.eu poskytujete v súvislosti s využívaním služieb (napr. Pri prevádzkovaní verejného registra). Ide o nasledujúce osobné údaje.

Osobné údaje chovateľa:
 • meno a priezvisko, príp. titul;
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo;
 • adresa bydliska či doručovacia adresa;
 • Pet2me ID a heslo.
Ďalej spracováva a uchováva údaj o čísle medailónika, o číslu mikročipu zvieraťa, výrobca mikročipu, dátum označenie zvieraťa, popr. tiež číslo tetovanie zvieraťa, plemeno, meno, pohlavie, farba, dátum narodenia, fotografie, popr. ďalšie údaje potrebné na identifikáciu zvieraťa. Tieto údaje však nemožno považovať za osobné údaje.

Osobné údaje veterinára:
 • meno a priezvisko veterinára (označujúceho zviera, alebo uvedeného v registri);
 • adresa veterinára,
 • telefón, email veterinára
 • KVL veterinára, IČO,
 • názov ordinácie;
 • IČO, DIČ ordinácie,
 • Email, telefón ordinácie,
 • Meno priezvisko kontaktnej osoby ordinácie
 • sídlo ordinácie veterinára.
Osobné údaje chovateľskej stanice, obce, útulku:
 • meno, priezvisko kontaktnej osoby
 • IČO
 • Názov organizácie
 • Email, telefón kontaktnej osoby
 • adresa organizácie
Pet2me.eu ďalej spracováva údaje, ktoré o Vás získa tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:
 • IP adresa az nej odvodená poloha;
 • súbory cookies a údaje z nich získané;
 • údaje o prehliadači a zariadení;
 • geografické údaje;
 • prípadne iný online identifikátor;
 • údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov.
K osobným údajom, ktoré nám poskytnete, môžu byť doplnené ďalšie informácie najmä o zmluvnom vzťahu, ktorý s nami uzavrite a jeho plnenie. Tieto informácie môžu mať charakter osobných údajov. Pet2me.eu spracováva tieto osobné údaje len v súlade s nižšie uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie týchto stanovených účelov.

III. K akým účelom a na základe akých právnych titulov Vaše osobné údaje spracovávame?

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s registráciou zvieraťa a spracovanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním informácií o našej službe (napr. Oznámenie o nalezenízvířete, upomienky očkovanie, platby obecného poplatku atp.) .Pre tento účel spracovávame Vaše meno, priezvisko, popr. titul, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu bydliska alebo doručovaciu adresu. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre vybavenie objednávky, tj. pre splnenie zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Bez poskytnutia osobných údajov nie sme schopní Vašu objednávku správne vybaviť. Spracovanie osobných údajov prebieha, najmä pri využití akýchkoľvek platených produktov či služieb, aj z dôvodu plnenia zákonných povinností najmä podľa účtovných a daňových predpisov.

Spracovanie osobných údajov pri správe databázy zvierat a ich chovateľov. Pre tento účel spracovávame údaje o zvieratách a ich chovateľoch v rozsahu mena, priezviska, popr. titulu, e-mailové adresy a telefónneho čísla. Spracovanie prebieha v rámci plnenia zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Bez poskytnutia osobných údaje nie sme schopní riadne poskytovať naše služby. V prípade nálezca zvieraťa môžu byť spracované kontaktné údaje a približné údaje o polohe, a to na základe súhlasu nálezca iba pre ďalšiu komunikáciu s chovateľom zvieraťa a len pre tento jednotlivý prípad.

Spracovanie osobných údajov pri správe katalógu služieb. V súvislosti s týmto cieľom môžeme spracovávať osobné údaje veterinárov, zástupcov chovateľských staníc, útulkov a iných podobných zariadení. Osobné údaje môžu zahŕňať meno, priezvisko, popr. titul, IČO, adresu ordinácie alebo inej organizačnej. Spracovanie osobných údajov prebieha len na základe Vášho súhlasu, ktorý udelíte vyplnením relevantných údajov na Pet2me.eu. Poskytnutie údajov a ich uvedenie v katalógu služieb je dobrovoľné.

Spracovanie v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu. V tomto prípade spracovávame Vašu emailovú adresu a heslo, prípadne ďalšie identifikačné údaje, aby sme Vás mohli správne identifikovať a zabránili v prístupe neoprávnených osôb k Vášmu účtu. Vzhľadom na povahu poskytovaných služieb, je registrácia a vytvorenie účtu podmienkou pre riadne poskytovanie služieb a prebieha tak v rámci plnenia zmluvy, ktorú s nami uzatvárate.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií. Spracovanie prebieha v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré uvediete a obsahu Vašej požiadavky. S ohľadom na povahu požiadavky dochádza k spracovaniu údajov v rámci plnenia zmluvy, ktorú s nami uzatvárate, príp. v rámci opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy. Spracovanie môže tiež prebiehať na základe súhlasu, ktorý nám udelíte, alebo na základe nášho oprávneného záujmu na skvalitňovanie služieb. Aby sme mohli úplne adresne vyriešiť Vašu požiadavku, je nutné uvedenie aspoň základných identifikačných údajov.

Spracovanie osobných údajov pre zasielanie newsletterov (obchodných oznámení) a ďalšie marketingové účely.

Iba v prípade, že udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, bude Pet2me.eu spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa az nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadne iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb Pet2me.eu alebo tretích strán a v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiace na zasielanie personalizovaných ponukových e-mailov, cielené reklamy a ďalších obchodných oznámení (profilovanie) prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov . Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení, prípadne pre ďalšie marketingové účely, sa udeľuje v priebehu registrácie na Pet2me.eu, prípadne neskôr vykonaním príslušnej voľby na Pet2me.eu. Niektoré marketingové aktivity sú podmienené súhlasom s použitím cookies, ktoré sa riadia samostatným pravidlami uverejnenými na portáli. Vo všetkých týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné.

IV. Po akú dobu Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje zhromažďované na účely registrácie, zasielanie informácií o poskytovanej službe, správy databázy zvierat a chovateľov alebo vedenie zákazníckeho účtu a všeobecne osobné údaje súvisiace s plnením zmluvy Pet2me.eu spracováva po celú dobu existencie zmluvného vzťahu a používateľského účtu, popr. po celú dobu zaregistrovaní čísla medailónika či mikročipu do verejného registra. Okamihom ukončenia spracovávanie osobných údajov znamená zmazanie používateľského účtu, popr. odstránenie čísla medailónika či mikročipu z verejného registra.

Osobné údaje spracované na základe Vášho súhlasu (pri správe katalógu služieb, vybavovanie niektorých požiadaviek alebo na marketingové účely) spracovávame vždy po dobu trvania súhlasu až do jeho odvolania alebo zrušenie odberu obchodných oznámení.

Niektoré kategórie osobných údajov môžu byť uchovávané po rôznu dobu trvania:
 • Finančné údaje (napr. Platby, náhrady) sú uchovávané po dobu požadovanú príslušnými daňovými a účtovnými predpismi.
 • Obsah, ktorý ste vytvorili na našej platforme (napr. Komentáre, názory, hodnotenia) sa po zmazanie používateľského účtu anonymné (nebude teda obsahovať akékoľvek osobné údaje), ale zostáva viditeľný.
Ďalšie spracovanie nad rámec uvedených lehôt vykonávame len v prípade, že je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo v prípade, že ďalšie spracovanie vyžadujú právne predpisy.

V. Kto všetko bude mať k Vašim osobným údajom?

Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie popísaných účelov vedľa Pet2me.eu a jeho zamestnancov spracovávané aj partnerov Pet2me.eu. Externý partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracovávať Vaše osobné údaje, si Pet2me.eu starostlivo vyberá a zverí osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenie vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo najmä dôjsť k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, pozmeňovanie , neoprávnenému sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Medzi spracovateľa, ktoré Pet2me.eu používa, patria:
 • poskytovatelia IT podpory;
 • poskytovatelia serverových a cloudových riešení;
 • poskytovatelia nástrojov pre on-line marketing a analýzu využitia webových stránok;
 • poskytovatelia nástrojov pre zasielanie elektronických obchodných oznámení.
Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú či v budúcnosti môžu byť:
 • osoby, ktorým umožníte prístup k Vášmu užívateľskému účtu, vrátane prípadných zamestnancov a iných zástupcov registrovaných osôb;
 • veterinár označujúce zviera v prípade otázok orgánov štátu, prípadne veterinár, ak ho uvediete v registri u svojho zvieraťa;
 • chovateľskej stanice, útulky a iné podobné zariadenia, ak využívajú služby Pet2me.eu a zviera pochádza z týchto zariadení;
 • obec, ak využíva služby Pet2me.eu a ak obec uvediete v registri u svojho zvieraťa.
Pet2me.eumůže byť ďalej povinný niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdy alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním.

Pet2me.eu nebude Vaše osobné údaje predávať do krajín mimo Európskej únie alebo Európsky hospodárskych priestor, ani žiadne medzinárodnej organizácii. Výnimku môžu stanoviť pravidlá poskytovania cookies.

VI. Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov zo strany Pet2me.eu?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ je spracovanie na súhlase založené. V prípade elektronicky zasielaných obchodných oznámení je možné odvolať súhlas kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámení. V prípade spracovania založeného na súhlase s použitím cookies sa odvolania súhlasu vykonáva v súlade so samostatnými pravidlami uverejnenými na Pet2me.eu. V každom prípade sa na nás môžete tiež obracať na adrese info@werfft.cz .
 • Právo na prístup k osobným údajom , Tj. právo požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú Pet2me.eu spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ak ďalším informáciám.
 • Právo na prenesenie údajov , Ktoré sú spracovávané automatizovane na účely plnenia zmluvného vzťahu alebo na základe vášho súhlasu. V takom prípade máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi a ďalej právo, aby osobné údaje boli odovzdané priamo druhému správcovi napriamo, ak je to technicky uskutočniteľné.
 • Právo na opravu osobných údajov , Tj. právo požadovať, aby Pet2me.eu bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
 • Právo na obmedzenie spracovanie , Kedy máte právo požadovať, aby Pet2me.eu obmedzil spracovanie, oi. v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu Pet2me.eu overuje správnosť údajov; alebo ak by zo strany Pet2me.eu spracovávali osobné údaje nezákonne, ale nežiadame vykonať ich výmaz. Obmedzenie spracovanie trvá do okamihu posúdenia, či je Pet2me.eu oprávnený osobné údaje ďalej spracovávať, alebo je nutná ich likvidácia.
 • Právo na vymazanie osobných údajov , Teda právo požadovať, aby Pet2me.eu Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, oi. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje Pet2me.eu spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracovanie; alebo ak by zo strany Pet2me.eu spracovávali osobné údaje nezákonne.
 • Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov , Tj. právo požadovať, aby Pet2me.eu prestal spracovávať Vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu, ak neexistuje právo či povinnosť Pet2me.eu tieto údaje ďalej spracovávať.
 • Právo obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov (Ďalšie informácie nájdete na www.uoou.cz).
VII. Zmena našich zásad ochrany osobných údajov

Pet2me.eu môže tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť. V prípade potreby Vás budeme informovať a / alebo Vás požiadame o súhlas. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli informovaní o zmenách alebo aktualizáciách našich zásad ochrany osobných údajov.

VIII. Ako môžete Pet2me.eu kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na spracovanie Vašich osobných údajov či uplatnenie uvedených práv sa môžete obrátiť na Pet2me.eu písomne na adrese kotlárske 931/53, Veveří, 602 00 Brno alebo na telefónnom čísle +420 541 212 183 alebo na e-mailovej adrese info@werfft.cz .

WERFFT, spol. s r.o.