×

Pet2me.eu
Zásady ochrany osobních údajů
Platné od: 19. 2. 2021


I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů je společnost WERFFT, spol. s r.o. (provozovatel Pet2me.eu), IČ: 494 33 318, se sídlem Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11691 (dále jen: správce).
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na adrese info@werfft.cz.

II. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Správce zpracovává, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, osobní údaje, které Pet2me.eu poskytujete v souvislosti s využíváním služeb (např. při provozování veřejného registru). Jedná se o následující osobní údaje.

Osobní údaje chovatele:
 • jméno a příjmení, popř. titul;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • adresa bydliště či doručovací adresa;
 • Pet2me ID a heslo.

Dále zpracovává a uchovává údaj o číslu medailonku, o číslu mikročipu zvířete, výrobce mikročipu, datum označení zvířete, popř. také číslo tetování zvířete, plemeno, jméno, pohlaví, barva, datum narození, fotografie, popř. další údaje potřebné k identifikaci zvířete. Tyto údaje však nelze považovat za osobní údaje.

Osobní údaje veterináře:
 • jméno a příjmení veterináře (označujícího zvíře, nebo uvedeného v registru);
 • adresa veterináře,
 • telefon, email veterináře
 • KVL veterináře, IČO,
 • název ordinace;
 • IČO, DIČ ordinace,
 • Email, telefon ordinace,
 • Jméno příjmení kontaktní osoby ordinace
 • sídlo ordinace veterináře.

Osobní údaje chovatelské stanice, obce, útulku:
 • jméno, příjmení kontaktní osoby
 • IČO
 • Název organizace
 • Email, telefon kontaktní osoby
 • Adresa organizace

Pet2me.eu dále zpracovává údaje, které o Vás získá tím, že používáte jeho služby. Jedná se o tyto údaje:
 • IP adresa a z ní odvozená poloha;
 • soubory cookies a údaje z nich získané;
 • údaje o prohlížeči a zařízení;
 • geografické údaje;
 • případně jiný online identifikátor;
 • údaje týkající se uskutečněných nákupů.

K osobním údajům, které nám poskytnete, mohou být doplněny další informace, zejména o smluvním vztahu, který s námi uzavřete a jeho plnění. Tyto informace mohou mít charakter osobních údajů. Pet2me.eu zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

III. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací zvířete a zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním informací o naší službě (např. oznámení o nalezenízvířete, upomínky očkování, platby obecního poplatku atp.).Pro tento účel zpracováváme Vaše jméno, příjmení, popř. titul, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště nebo doručovací adresu. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro vyřízení objednávky, tj. pro splnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Bez poskytnutí osobních údajů nejsme schopni Vaši objednávku správně vyřídit. Zpracování osobních údajů probíhá, zejména při využití jakýchkoli placených produktů či služeb, také z důvodu plnění zákonných povinností zejména podle účetních a daňových předpisů.

Zpracování osobních údajů při správě databáze zvířat a jejich chovatelů. Pro tento účel zpracováváme údaje o zvířatech a jejich chovatelích v rozsahu jména, příjmení, popř. titulu, e-mailové adresy a telefonního čísla. Zpracování probíhá v rámci plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Bez poskytnutí osobních údaje nejsme schopni řádně poskytovat naše služby. V případě nálezce zvířete mohou být zpracovány kontaktní údaje a přibližné údaje o poloze, a to na základě souhlasu nálezce pouze pro další komunikaci s chovatelem zvířete a pouze pro tento jednotlivý případ.

Zpracování osobních údajů při správě katalogu služeb. V souvislosti s tímto účelem můžeme zpracovávat osobní údaje veterinářů, zástupců chovatelských stanic, útulků a jiných podobných zařízení. Osobní údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, popř. titul, IČO, adresu ordinace nebo jiné provozovny. Zpracování osobních údajů probíhá pouze na základě Vašeho souhlasu, který udělíte vyplněním příslušných údajů na Pet2me.eu. Poskytnutí údajů a jejich uvedení v katalogu služeb je dobrovolné.

Zpracování v souvislosti s vedením zákaznického účtu. V tomto případě zpracováváme Vaši emailovou adresu a heslo, případně další identifikační údaje, abychom Vás mohli správně identifikovat a zabránili v přístupu neoprávněných osob k Vašemu účtu. S ohledem na povahu poskytovaných služeb, je registrace a vytvoření účtu podmínkou pro řádné poskytování služeb a probíhá tak v rámci plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací. Zpracování probíhá v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů, které uvedete a obsahu Vašeho požadavku. S ohledem na povahu požadavku dochází ke zpracování údajů v rámci plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte, příp. v rámci opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Zpracování může také probíhat na základě souhlasu, který nám udělíte, nebo na základě našeho oprávněného zájmu na zkvalitňování služeb. Abychom mohli zcela adresně vyřešit Váš požadavek, je nutné uvedení alespoň základních identifikačních údajů.

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení) a další marketingové účely.

Pouze v případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, bude Pet2me.eu zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb Pet2me.eu nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e-mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení (profilování) prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, případně pro další marketingové účely, se uděluje v průběhu registrace na Pet2me.eu, případně později provedením příslušné volby na Pet2me.eu. Některé marketingové aktivity jsou podmíněné souhlasem s použitím cookies, které se řídí samostatným pravidly uveřejněnými na portálu. Ve všech těchto případech je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné.

IV. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje shromažďované pro účely registrace, zasílání informací o poskytované službě, správy databáze zvířat a chovatelů nebo vedení zákaznického účtu a obecně osobní údaje související s plněním smlouvy Pet2me.eu zpracovává po celou dobu existence smluvního vztahu a uživatelského účtu, popř. po celou dobu zaregistrování čísla medailonku či mikročipu do veřejného registru. Okamžikem ukončení zpracovávání osobních údajů se rozumí smazání uživatelského účtu, popř. odstranění čísla medailonku či mikročipu z veřejného registru.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu (při správě katalogu služeb, vyřizování některých požadavků nebo pro marketingové účely) zpracováváme vždy po dobu trvání souhlasu až do jeho odvolání nebo zrušení odběru obchodních sdělení.

Některé kategorie osobních údajů mohou být uchovávány po různou dobu trvání:

 • Finanční údaje (např. platby, náhrady) jsou uchovávány po dobu požadovanou příslušnými daňovými a účetními předpisy.
 • Obsah, který jste vytvořili na naší platformě (např. komentáře, názory, hodnocení) bude po smazání uživatelského účtu anonymní (nebude tedy obsahovat jakékoli osobní údaje), ale zůstává viditelný.

Další zpracování nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo v případě, že další zpracování vyžadují právní předpisy.

V. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Pet2me.eu a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Pet2me.eu. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Pet2me.eu pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. Mezi zpracovatele, které Pet2me.eu používá, patří:

 • poskytovatelé IT podpory;
 • poskytovatelé serverových a cloudových řešení;
 • poskytovatelé nástrojů pro on-line marketing a analýzu využití webových stránek;
 • poskytovatelé nástrojů pro zasílání elektronických obchodních sdělení.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, kterým umožníte přístup k Vašemu uživatelskému účtu, včetně případných zaměstnanců a dalších zástupců registrovaných osob;
 • veterinář označující zvíře v případě dotazů orgánů státu, případně veterinář, pokud ho uvedete v registru u svého zvířete;
 • chovatelské stanice, útulky a jiná podobná zařízení, pokud využívají služeb Pet2me.eu a zvíře pochází z těchto zařízení;
 • obec, pokud využívá služeb Pet2me.eu a pokud obec uvedete v registru u svého zvířete.

Pet2me.eumůže být dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

Pet2me.eu nebude Vaše osobní údaje předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci. Výjimku mohou stanovit pravidla pro poskytování cookies.

VI. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Pet2me.eu?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na souhlasu založeno. V případě elektronicky zasílaných obchodních sdělení je možné odvolat souhlas kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení. V případě zpracování založeného na souhlasu s použitím cookies se odvolání souhlasu provádí v souladu se samostatnými pravidly uveřejněnými na Pet2me.eu. V každém případě se na nás můžete také obracet na adrese info@werfft.cz.
 • Právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Pet2me.eu zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím.
 • Právo na přenesení údajů, které jsou zpracovávány automatizovaně pro účely plnění smluvního vztahu nebo na základě Vašeho souhlasu. V takovém případě máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci a dále právo, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci napřímo, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo na opravu osobních údajů, tj. právo požadovat, aby Pet2me.eu bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
 • Právo na omezení zpracování, kdy máte právo požadovat, aby Pet2me.eu omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu Pet2me.eu ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Pet2me.eu byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz. Omezení zpracování trvá do okamžiku posouzení, zda je Pet2me.eu oprávněn osobní údaje dále zpracovávat, nebo je nutná jejich likvidace.
 • Právo na výmaz osobních údajů, tedy právo požadovat, aby Pet2me.eu Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Pet2me.eu zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany Pet2me.eu byly osobní údaje zpracovávány protiprávně.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, tj. právo požadovat, aby Pet2me.eu přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu, pokud neexistuje právo či povinnost Pet2me.eu tyto údaje dále zpracovávat.
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (další informace naleznete na www.uoou.cz).

VII. Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Pet2me.eu může tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. V případě potřeby Vás budeme informovat a/nebo Vás požádáme o souhlas. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli informováni o změnách nebo aktualizacích našich zásad ochrany osobních údajů.

VIII. Jak můžete Pet2me.eu kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Pet2me.eu písemně na adrese Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno či na telefonním čísle +420 541 212 183 nebo na e-mailové adrese info@werfft.cz.

WERFFT, spol. s r.o.